Regulamin Serwisu Internetowego

§1 Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowy "ASTRO.EXPERT", działający pod adresem https://astro.expert
 • Usługodawca – ASTRO.EXPERT Spółka z ograniczoną odpowiedziałnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kawalerzystów 17/12, 53-004 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS: 0000986400, REGON: 522784351, NIP: 8992933287.
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.
 • Subskrypcja - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorce w ramach jego Konta w Serwisie, pozwalająca Usługobiorce na dostęp o płatnych treści Serwisu.
 • Okres rozliczeniowy - czas, na jaki została wykupiona Subskrypcja przez Usługobiorcę, liczony wg dni lub miesięcy. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.
 • Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

 4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§3 Warunki używania Serwisu

 1. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

 3. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,

 5. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:

  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 6. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

§4 Warunki oraz zasady rejestracji

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.

 2. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.

 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.

 4. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.

 5. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

 6. Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:

  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 7. Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.

 8. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.

 9. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.

 10. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:

  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 11. Usuwanie konta:

  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

§5 Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  • prowadzenie Konta w Serwisie,
  • Subskrypcja.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§6 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych powiązanych z prowadzeniem Konta w Serwisie przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej prowzenia Subskrypcji przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Serwisu. Usługodawca rozpocznie świadczenie Subskrypcji po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Subskrypcji zawierana jest na czas oznaczony zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę pakietem.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługobiorca dokonując Subskrypcji, składa ofertę kupna określonej usługi na warunkach podanych w jej opisie.

 5. Usługobiorca może dokonać zamówienia Subskrypcji za pośrednictwem swojego Konta, poprzez wskazanie okresu trwania Okresu Rozliczeniowego udostępnionego przez Usługodawcę. Jednocześnie Usługobiorca, w czasie trwania Subskrypcji, może dokonać zmiany Okresu Rozliczeniowego.

 6. Cena Subskrypcji uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w euro (EUR) i zawiera wszystkie składniki. Cena uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Subskrypcji. Cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy w stosunku do Usługobiorcy.

§7 Płatność

 1. Składając zamówienie na interesujący Usługobiorcę Pakiet dokonuje on wskazania: (a) rodzaju Pakietu; (b) sposobu płatności, przy czym Usługobiorca może dokonać płatności w formie płatności elektronicznej kartą kredytową lub debetową lub w inny sposób wskazany w Serwisie. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.

 2. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Usługobiorcę. Subskrypcja zostanie udostępniona za pośrednictwem Serwisu bezpośrednio po dokonaniu płatności, to jest pod warunkiem zapłaty.

 3. Zamawiając Usługę Subskrypcji i dokonując płatności za tę usługę, Usługobiorca wyraża zgodę na pobranie przez Usługodawcę Opłaty za bieżący Okresy Rozliczeniowy i na automatyczne pobieranie Opłaty za kolejne Okresy Rozliczeniowe w wysokości wskazanej w złożonym Zamówieniu.

 4. Płatność za kolejne Okresy Rozliczeniowe jest realizowana poprzez automatyczne pobieranie przez Usługodawcę Opłaty od Usługobiorcy.

 5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny (brak środków, odmowa z banku etc.) nie uda się obciążyć Opłatą Usługobiorcy, Usługodawca podejmie ponowne próby obciążenia, przy czym po 2 nieudanych próbach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, że jeżeli w ciągu 2 dni nie dokona płatności, Subskrypcja będzie dezaktywowana.

§8 Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@astro.expert.

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§9 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez usunięcie Konta lub przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@astro.expert
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 2 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron

§10 Odstąpienie od umowy oraz anulowanie subskrypcji

 1. Odstąpienie od umowy. Usługobiorca, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Subskrypcji, nie może od niej odstąpić, z uwagi na fakt, iż umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej jest zawierana o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. Anulowanie Subskrypcji

  • Usługobiorca ma możliwość anulowania Subskrypcji w każdym czasie za pośrednictwem swojego Konta.
  • Anulowanie Subskrypcji powoduje jej zakończenie oraz wyłączenie opcji automatycznego odnawiania Subskrypcji na kolejny Okres Rozliczeniowy.
  • Z chwilą anulowania Subskrypcji, Usługobiorce przysługuje dostęp do treści wykupionych do w ramach Subskrypcji.

§11 Gromadzenie danych o Usługobiorcach

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

 2. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

 3. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: Obowiązek informacyjny RODO oraz w Polityce prywatności, stanowiących integralną część Regulaminu.

 4. Dane zbierane automatycznie
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Predkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
 5. Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:

  • Płeć
  • Wiek
  • Zainteresowania
 6. Dane zbierane podczas rejestracji

  • Nazwa użytkownika, adres e-mail.
 7. Dane zbierane do wykonania usług dodatkowych

  • Data i miejscowość urodzenia
  • Miescowość zamieszkania
 8. W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy.

§12 Prawa autorskie

 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.

 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

§13 Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.

 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.

 5. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorców zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 5. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

 10. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@astro.expert
 11. Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.